Javni poziv Ministarstva poljoprivrede za podršku investicijama za nabavku novih mašina i opreme za primarnu biljnu proizvodnju u 2020. godini

J A V N I P O Z I V
ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA ZA OSTVARIVANjE PRAVA NA PODSTICAJE ZA
INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLjOPRIVREDNOG GAZDINSTVA
ZA NABAVKU NOVIH MAŠINA I OPREME ZA UNAPREĐENjE
PRIMARNE PROIZVODNjE BILjNIH KULTURA U 2020. GODINI

 

Zahtev za odobravanje prava na podsticaje u skladu sa ovim Javnim pozivom podnosi se u roku od 01. juna do 15. juna 2020. godine, zaključno.

Detalje o uslovima možete pogledati na sledećim linkovima:

  1. Subvencije za navodnjavanje Ministarstva poljoprivrede
  2. Subvencije za nabavku novih priključnih mašina i opreme za biljnu proizvodnju Ministarstva poljoprivrede
  3. Subvencije za plastenike Ministarstva poljoprivrede

Javni poziv, spisak prihvatljivih investicija i zahtev za podsticaje, možete pogledati u prilogu teksta.